Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany
2013-2014
architektonická soutěž - 1.místo

autorský tým: Ondřej Píhrt, Mojmír Ranný, Ondřej Laciga, Pavel Směták, Filip Rašek, Štefan Šulek

Soutěžní návrh řeší areál nové školy, která bude v rámci obce plnit kromě standardního školního využití i důležitou společenskou roli komunitního centra. Budova je navržena s ohledem na svůj význam jako svébytný soubor staveb, který měřítkem a zvolenou typologií jednoduchých abstrahovaných objektů se sedlovými střechami vhodně doplňuje prostředí současné příměstské obce.

Velký důraz je v projektu kladen na integraci funkcí komunitního centra do běžného školního provozu tak, aby se tyto funkce vzájemně negativně tyto funkce vzájemně negativně. Výuková část je založena na princi u dílčích funkčních jednotek pro 130 žáků. Ty vytvářejí v rámci velké školy menší přehledné celky, se kterými se žáci mohou snadno identifikovat.

Hodnocení poroty:
Porota ocenila u tohoto návrhu jednoduché kontextuální hmotové a urbanistické řešení s vhodným použitím archetypálních prvků. Měřítkově příznivá velikost školy v daném prostředí s dobrou vazbou na historické centrum obce.
Jasné a přehledné dispoziční řešení obou stupňů, provázané společnými prostorami s ambicemi komunitního centra. Vhodné odlišení výukových prostor pro první a druhý stupeň.
Jednoduchý čistý vnější výraz školy, zajímavé nápady v interiéru i příjemné řešení vnějších pobytových prostor společně vytvářejí předpoklad vzniku přívětivého prostředí pro výuku i ostatní volnočasové aktivity.